robust

ROBUST - Nulägesanalys

R = Riskhantering
O = Organisation
B = Balans
U = Uppfyllnad
S = Skydd
T = TillitNulägesanalys ROBUST är ett verktyg för att mäta hur väl säkerhetsarbetet i en organisation fungerar utifrån tre parametrar. 

Efterlevnad – vilka krav finns på verksamheten - lagkrav, kunder, anställda o.s.v? 

Stabilitet – finns ett engagemang i ledningen, en fungerande organisation, en systematisk riskhantering? 

Kostnadseffektivitet – mäts säkerheten i kronor, görs någon uppföljning av säkerhetskostnaderna, är skyddet anpassat till hotbilden?

Varje bokstav i namnet ROBUST står för ett begrepp som värderas i analysen.

Riskhantering
Att medvetet och nyktert inventera, sortera, värdera företagets risker leder fram till själva hanteringen. Vad gör vi åt saken? Hur minskar vi sannolikheten och konsekvensen för de risker vi hittar?

Du kan din verksamhet och de risker som finns i ditt företag allra bäst. Inte vi! Men vi kan hjälpa dig med systematiken och ett verktyg som sätter ljuset på och avslöjar vad som behöver göras. Tillsammans gör vi sedan en plan för hur riskhanteringen ska gå till i din verksamhet.

Organisation

Det var kärnkraftsindustrin som, när det gäller begreppet säkerhet, introducerade begreppen människa, teknik och organisation i Sverige. Alla tre begreppen hänger samman och samspelet dem emellan är avgörande för en bra säkerhet.

För en god säkerhet är organisationen lika viktig som anpassad teknik och engagerade människor. Tydliga ansvarsområden och samövningar ger kunskap om brister i organisationen.

Balans

En investering i ett företag förgås ofta av en investeringskalkyl. Ingen Ekonomichef vill satsa i en säkerhetsåtgärd som inte kan försvaras med en positiv effekt i reda pengar och/eller motiveras i ett anpassat skydd. Inte heller vill man råka ut för oförutsedda skador/kostnader som kunde ha undvikits med ett anpassat skydd.

Hur ska vi då veta vad som är ett anpassat skydd för verksamheten? När balanserar säkerheten och säkerhetsarbetet i företaget den hotbild vi lever med?

Uppfyllnad

Compliance är ett modeord från engelskan som används flitigt bland ekonomer och företagsledningar även i Sverige. Det betyder i vilken mån verksamheten uppfyller de krav som ställs. 
De flesta tänker kanske på lagkrav och branschkrav som samhället förväntar sig att vi uppfyller, men alla verksamheter har ju också kunder, leverantörer, anställda och konkurrenter som alla var för sig har uttalade eller outtalade krav. 

Vet du om din verksamhet uppfyller alla krav? Nog sover du bättre om natten om du vet att verksamheten vilar på en god Compliance?!

Skydd

Skydd kan se ut på många olika sätt och ofta finns mer än ett sätt att lösa en säkerhetsbrist. Ibland är det en teknisk fråga, ett larm eller ett lås,

ibland är det en organisationsfråga, en bakdörr stängs för passage, och ibland är det en brist som kan klaras med att någon i organisationen ges ett ansvar för något som hamnat utanför uppmärksamheten tidigare. 

Det är viktigt att skyddet är genomtänkt innan något hänt. Att vänta till skadan är skedd kan bli dyrbart.

Tillit

Allt säkerhetsarbete syftar till känslan av tillit. Tillit till teknik, rutiner och att mina kunskaper räcker vid en incident eller kris. Detsamma gäller givetvis mina arbetskamrater. Finns inte tilliten är risken stor att incidenten eller krisen inte hanteras rätt och att de negativa effekterna blir större än de behövde bli.

En påtaglig risk på många arbetsplatser
idag är hot och våld. Nästan varje dag konfronteras vi i medierna med händelser där hot och våld förekommit på arbetsplatser. Vi som arbetar med frågorna märker en stor efterfrågan på allt ifrån kurser i hantering av hot och våld till överfallslarm och säkerhetsappar.

Känner dina arbetskamrater tillit till att säkerheten fungerar på jobbet? En osäker och otrygg arbetskamrat kommer att berätta om sin oro för vänner och bekanta och fungerar sämre på jobbet. Känner man tillit talar man gott om sitt företag och fungerar bättre sin yrkesroll.

Ta tempen på TILLITEN på ditt företaget och säkerheten i din verksamhet med ROBUST Nulägesanalys.