Tjänster

En väl fungerande säkerhet är mer än lås och larm! Genomtänkta rutiner, krisplan och utbildning ger en faktisk säkerhet. Någon måste vara ansvarig och driva arbetet med säkerhet framåt och anpassa det till verksamheten. 
 
Av KRONAN får du hjälp med 
·     Säkerhetskompetens att hyra
·     Utredningar 
·     Utbildningar

Säkerhetskompetens

- ”Det finns många fördelar med att hyra säkerhetskompetens från KRONAN Säkerhet!”

·     När verksamheten är för liten för att ha en egen kompetens.
·     När säkerhetschefen slutat och du inte hunnit anställa nån ny.
·     När spetskunskap krävs som inte finns i din egen organisation.
·     När en kvalificerad upphandlare krävs.
·     När en krissituation uppstått som inte kan hanteras inom din egen organisation.
·     När behovet att skapa eller förändra säkerhetsrutiner/handböcker kräver längre eller kortare insatser och du saknar resurser eller kompetens.
·     När du behöver en coach att bolla svåra frågeställningar med.

Utredning

KRONAN har en beprövad utredningsteknik och våra medarbetare är erfarna före detta poliser, som har mycket stor erfarenhet och god kompetens inom utrednings- och spaningsarbete.

KRONAN genomför årligen ett stort antal internutredningar inom företag och organisationer. Vi söker normalt svar på följande frågor:

Vad har inträffat?
Varför har det inträffat?
Vilka har drabbats och vilket personligt stöd är aktuellt?
Vad ska göras för att minimera skadorna?
Hur ska vi säkerställa att det inte händer igen?
Hur mycket har händelsen kostat?

utbildning

KRONAN Säkerhet kan erbjuda både praktiska och teoretiska utbildningar inom säkerhet. KRONAN genomför årligen ett stort antal utbildningar på Företagsuniversitetet, Frans schartau och ute i organisationer och företag.

Säkerhet är ett brett ämne som omfattar många delområden och hur man rätt hanterar hoten varierar beroende på bland annat bransch. Vi skräddarsyr alltid utbildningen efter organisationens behov och deltagarnas förkunskaper.

robust

de sju stegen

FUN

Nulägesanalys ROBUST är ett verktyg för att mäta hur väl säkerhetsarbetet i en organisation fungerar utifrån tre parametrar. 

Kravefterlevnad – vilka krav finns på verksamheten och uppfylls dessa?
Stabilitet – finns ett engagemang hos ledningen, en fungerande organisation, en systematisk riskhantering? 

De sju stegen är en beprövad metod för kontroll av identitet, id-handlingar, kort för betalning och infärgade sedlar. Den är framtagen på uppdrag av Svenska Bankföreningen och in samråd med bland annat bankerna, PostNord, Polisen, Skatteverket, Transportstyrelsen med flera.
Du kan läsa mer om och beställa Handboken, klisterdekalen och foldern på www.desjustegen.se

KRONAN har Företagsuniversitetet (FUN) att tacka för att vi nu finns på KRONAN! Stefan, Lars och Richard träffades på en kurs för Säkerhetschefer redan 2006 på FUN. I pauserna under kursen smiddes de första planerna för KRONAN. Sedan dess verkar alla tre dessutom som lärare inom brand och säkerhet på FUN.